Петрографiя

Петрографiя в цілому вивчає речовинний i, перш за все, мiнеральний склад гiрських порiд. При цьому, на вiдмiну вiд мiнералогiї, об'єктами петрографiї є не окремi мiнерали, а їх парагенезиси (асоцiацiї), де кожен мiнерал розглядається в його співвiдношеннi як з iншими мiнералами, так й із загальним складом гiрської породи. Крім цього, об'єктом дослідження є внутрiшня будова гiрської породи, тобто її текстури i структури, форма тіл, умови їх залягання та спiввiдношення з оточуючими породами, а також геологiчнi та фiзико-хiмiчнi умови утворення гірських порід.

Вивчення гiрських порiд включає як польовi, так i лабораторнi дослiдження. У процесi польових робiт досліджуються геологiчнi обставини формування порiд: будова та морфологiя складених ними тiл, умови їх залягання. Ця частина петрографiчних дослiджень тiсно пов'язана з такими дисциплiнами, як загальна геологiя, структурна геологiя, геологiчне картування, геофiзичнi дослiдження (останнi допомагають скласти уяву про глибоко похованi частини геологiчних тiл).

Польове вивчення гiрських порiд необхiдне, але воно становить тільки частину петрографiчних дослiджень. Найбiльш повне й детальне їх вивчення вимагає ретельного i часто дуже клопiткого лабораторного дослiдження з використанням найрiзноманітніших методiв. Головним серед них є мiкроскопiчний метод, завдяки винаходу якого власне i сформувалася петрографiя як наука.

Значна кількість науковців часто недооцінюють можливостей мікроскопічної методики досліджень гірських порід і, нерідко, надміру захоплюються занадто дорогими та трудомісткими хімічними дослідженнями, в той час як мінералогічної діагностики ділком достатньо для регіонально-геологічних робіт.

Вивчення гірських порiд має велике практичне значення, оскільки вони є носіями рiзних корисних копалин як рудних (залiзо, платина, полiметали та iн.), так i нерудних (кварц, кальцит, флюорит, сірка, графіт), питних і мiнеральних вод, нафти, газу. Нерiдко самi гiрськi породи є корисними копалинами. Це фосфорити, боксити, солi, кварцити, нарештi, виробне та будiвельне камiння.

Достовірні відомості про фізико-механічні властивості гірських порід дозволяють завчасно скласти уявлення про характер можливих деформацій і ступеня стійкості відслонень масиву, а також слугують підставою для розробки і впровадження найбільш ефективних методів руйнування гірських порід при веденні гірничих робіт, кріпленні і підтримці гірничих виробок.

 Гідрогеолог-петрограф НВП УКРГЕОЛОГСТРОМ

 Анна Ольшевская